header
НОВИНИ
7 декември 2022 г. 09:31:53

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че с решение, взето от Извънредния конгрес на БЗС, проведен на 02.12.2022г. в гр. София, има промяна в чл. 56 (1) от Устава на БЗС, касаещ размера на членския внос. Новият член гласи: Минималният размер на членския внос е 200.00 лв. (двеста лева) годишно. Размерът на членския внос е 400.00 лв. (четиристотин лева) годишно, ако не бъде платен в срока по ал. 2. Досегашните срокове остават същите!