header
НОВИНИ
29 декември 2009 г. 09:05:17

П И С М О

Дата: 28.12.2009 
Изх. № 315

До:  Зам. Председателите на УС на БЗС
До:  Членовете на УС на БЗС
До:  Председателя на КПЕ
До:  Председателя на КК
До:  Членовете на КК

Уважаеми колеги,
 
    Националния рамков договор 2010 се подписа на 21.12.2009 г. и бе публикуван в „Държавен вестник” брой: 102, от дата 22.12.2009 г. НРД 2010 се намира и на интернет страницата на Българския зъболекарски съюз (БЗС) – www.bzs.bg
Комисията по рамковото договаряне (КРД) отново изигра своята роля на катализатор за разписването на НРД, роля, която бе високо оценена от всички заинтересовани институции. 

 Какви са основните моменти и същественото в НРД 2010:
1.  КРД възстанови  бюджета за дентално-медицинска помощ в пълния му размер от 91 млн. лева като премахна предвиденото отделяне на средства за зъботехническа помощ.

2. КРД успя да договори повишение с 10% на цените на пакетите за специализирана дентална помощ – орална хирургия, детска дентална медицина и лечение под наркоза на децата до 18 г. с психични проблеми. По този начин се открои и специализираната дентална помощ и тя става по-атрактивна за сключване на договори с НЗОК на лекарите по дентална медицина със съответните специалности.

3. КРД възстанови, премахнатото през 2009 г., „Удостоверение за актуално членство в БЗС”, като по този начин даде възможност на районните колегии за точна регулация на членството и контрол чрез Кодекса за професионална етика на договорните отношения.

4. КРД намали с пъти размера на санкциите, които бяха премахнати от НРД, и влязоха в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Контролът на изпълнителите на дентална помощ по НРД, под натиска на БЗС и БЛС, остана в НЗОК. Новосъздадената агенция към Министерство по здравеопазване „Медицински одит” ще контролира единствено спазването на правилата за добра медицинска практика на база медицински стандарти. Въпреки уверенията на Комисията по вдравеопазване на НС отпадна арбитража в ЗЗО.

5. КРД договори и прецизира процедури и текстове в НРД 2010.

Уведомете колегите, че:
1. Крайният срок за подаване на документи за сключването на договори с НЗОК е до 30 дни от публикуването на НРД т.е. до 21.01.2010 г. (НРД 2010, чл. 20, ал. 2).  Договорите ще бъдат сключени до 15.02.2010 г.
2. Допълнително, със съвместна инструкция НЗОК – БЗС, ще ви уведомим за началото на електронното отчитане.
Като обобщение на гореказаното искаме да подчертаем, че във тежка финансова криза, намален, рестриктивен бюджет на НЗОК и здравеопазването като цяло, КРД успя да запази бюджета за дентална помощ, запази цените на услугите в основните пакети, увеличи цените за специализираните дентални дейности и намали драстично размера на предложените санкции.

Като приложения към настоящето писмо ви изпращаме:
1. Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО) – на сайта на БЗС;
2. Извадка на Наказанията и размера им от ЗИД на ЗЗО - на сайта на БЗС.
3. Напомняме, че НРД 2010 е публикуван в сайта на БЗС.

За всички възникнали въпроси и проблеми, моля, обръщайте се към членовете на КРД.

Честита Коледа и Щастлива и Здрава Нова Година!

Д-р Г. Димов

Д-р С. Гачев

Д-р Н. Шарков

Приложения, цитирани към настоящото писмо:

 

НАКАЗАНИЯ ОТ ЗЗО, КАСАЕЩЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА НРД 2010


§ 61. Създават се чл. 105а – 105з:
„Чл. 105а. (1) Изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически­те лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 200 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 200 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(3) Изпълнител на болнична медицинска по­мощ, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 имущест­вената санкция е в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 105б. (1) Изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който окаже медицинска помощ в нарушение на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане, се наказва с глоба в размер от 50 до 150 лв. за физическите лица и с иму­ществена санкция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 300 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(3) Изпълнител на болнична медицинска помощ, който окаже медицинска помощ в нарушение на изискванията за налично и тех­нически изправно медицинско оборудване и обзавеждане, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 имущест­вената санкция е в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 105в. (1) Изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който нарушава установе­ните изисквания за работа с медицинска или финансова документация, с изключение на слу­чаите на явна фактическа грешка, се наказва с глоба в размер от 50 до 150 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 300 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(3) Изпълнител на болнична медицинска по­мощ, който нарушава установените изисквания за работа с медицинска или финансова доку­ментация, с изключение на случаите на явна фактическа грешка, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 имущест­вената санкция е в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 105г. (1) Изпълнител на медицинска помощ, който наруши изискванията за пред­писване на лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. за едноличните търговци и за юриди­ческите лица.
(2) За повторно нарушение глобата е в раз­мер от 100 до 200 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 200 лв. за едноличните търговци и за юриди­ческите лица.
Чл. 105д. Изпълнител на медицинска помощ, който наруши изискванията за предоставяне на информация по чл. 64а, се наказва с глоба в размер от 20 до 50 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 20 до 50 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
Чл. 105е. (1) Изпълнител на медицинска помощ, който възпрепятства длъжностните лица на НЗОК, РЗОК да упражнят правата си и да изпълнят задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 50 до 150 лв. за физическите лица или с имуществена санк­ция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(2) За повторно нарушение глобата е в размер от 100 до 300 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. за едноличните търговци и юриди­ческите лица.
Чл. 105ж. (1) Изпълнител на медицинска помощ, който не изпълни задълженията си за уведомяване на РЗОК за настъпили промени в обстоятелства, свързани със сключването на индивидуалния договор, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. за едноличните търговци и юридиче­ските лица.
(2) За повторно нарушение глобата е в размер от 100 до 200 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 200 лв. за едноличните търговци и юриди­ческите лица.
Чл. 105з. (1) Актовете за установяване на адми­нистративните нарушения по чл. 105а – 105ж се съставят от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2
(2) Наказателните постановления се издават от директора на РЗОК или от оправомощени от него длъжностни лица.“

 

Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 1 0 1
 
ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ


НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 406
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
П О С ТА Н О В Я В АМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За­конът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от ХLI Народно събрание на 17 декември 2009 г.
Издаден в София на 18 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здрав­ното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42, 93 и 99 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в здравноосигури­телните договори.
(3) Здравното осигуряване е задължително и доброволно.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Задължителното здравно осигу­ряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигу­рителни вноски за заплащане на здравни дей­ности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения – районни здравно­осигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
(2) Набирането на средства от задължи­телните здравноосигурителни вноски, които се определят със закон, се осъществява от Националната агенция за приходите.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с фи­нансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравноосигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.“
§ 4. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Условията и редът за упражняване пра­вото на достъп и свободен избор на осигурените лица до медицинска помощ се уреждат в на­редбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето и в националните рамкови договори.“
§ 5. В глава втора, раздел I се създава чл. 4а:
„Чл. 4а. Националният рамков договор е нормативен административен акт, който има действие на територията на цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите.“
§ 6. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет;
2. директорът.“
§ 7. Членове 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11 и 12 се отменят.
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове – един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, един представител на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на пред­ставителните организации на работодателите и 5 представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.
(2) Представителите по ал. 1 на предста­вителните организации за защита правата на пациентите се избират и освобождават от ор­ганизациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето.
(3) Представителите по ал. 1 на представи­телните организации на работниците и служи­телите и на представителните организации на работодателите се избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 3 от Кодекса на труда.
(4) Председателят на надзорния съвет и ос­таналите четирима представители на държавата в надзорния съвет се определят и освобождават с решение на Министерския съвет по пред­ложение на министъра на здравеопазването.“
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Надзорният съвет се избира за срок 5 години.
(2) Предсрочно освобождаване на член на надзорния съвет се извършва:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца;
3. при наличие на основанията по чл. 18;
4. по решение на Министерския съвет или на съответните организации по чл. 13, ал. 2 и 3.


 (3) На мястото на предсрочно освободения член на надзорния съвет или при смърт се избира по реда на чл. 13 нов член за срок до края на мандата на съвета.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Надзорният съвет:
1. приема правилник за устройството и дей­ността на НЗОК по предложение на директора;
2. участва в изготвянето и приемането на НРД;
3. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на минис­търа на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3;
4. одобрява годишния финансов отчет, го­дишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
5. осъществява контрол върху оперативна­та дейност на директора по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК;
6. взема решение за временно изпълняващ длъжността директор на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4;
7. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
8. взема решения за вътрешно преразпреде­ляне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК;
9. взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за устройството и дейността на НЗОК размер;
10. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
11. определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК.
(2) Членовете на надзорния съвет отгова­рят солидарно за виновно причинени вреди на НЗОК.“
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията на съвета се свикват от неговия председател.
(2) Извънредно заседание на надзорния съвет може да бъде свикано от неговия председател, от една трета от членовете му, от директора на НЗОК и от министъра на здравеопазването по предложен от тях дневен ред.
(3) Надзорният съвет взема решения при присъствието на най-малко две трети от чле­новете му, но с не по-малко от 5 гласа „за“, с изключение на случаите по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 5, в които решенията се вземат с обикно­вено мнозинство.
(4) В заседанията на надзорния съвет участ­ва и директорът на НЗОК без право на глас.
(5) Организацията на работа на надзорния съвет се урежда в съответствие с действащото законодателство в правилника за устройството и дейността на НЗОК.“
§ 12. Член 17 се отменя.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „събранието на представителите, на управителния съвет и на контролния съвет“ се заменят с „надзорния съвет“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. членове на управителни или контролни органи на лечебни заведения, съдружници или акционери, притежаващи над 5 на сто от ка­питала на лечебните заведения, включително лицата, учредили лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „а“ и буква „б“ от Закона за лечебните заведения, или работят по трудов договор в лечебно заведение;“;
в) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забраната по ал. 1 се прилага в срок от 6 месеца след отпадане на основанието по ал. 1, т. 2.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Директорът на НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 5 години.
(2) Предложения за избор на директор на НЗОК могат да се правят от парламентарните групи.
(3) Директор на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
1. има придобито висше образование с обра­зователно-квалификационна степен „магистър“;
2. има минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
(4) Предсрочно прекратяване на мандата на директора на НЗОК става с решение на Народното събрание при:
1. влязла в сила присъда за умишлено прес­тъпление от общ характер;
2. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвра­тяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. системно нарушаване на неговите задъл­жения, неизпълнение на решение на надзорния съвет или извършване или допускане извърш­ването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигу­ряване;
4. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като директор за срок, по- дълъг от три месеца;
5. подаване на оставка;
6. смърт.
(5) В случаите по ал. 4 надзорният съвет определя един от заместник-директорите на НЗОК, който временно да изпълнява длъжността директор на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов директор на НЗОК в срок не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на директора в случаите по ал. 4.
(6) Отношенията между НЗОК и директора се уреждат с договор за управление, който се сключва по ред, определен от надзорния съвет.
(7) Директорът на НЗОК:
1. представлява НЗОК в страната и в чужбина;


2. организира и ръководи оперативно дей­ността на НЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на надзорния съвет;
3. изготвя проект на закон за годишния бюджет на НЗОК и го изпраща за становище от министъра на здравеопазването, след което внася проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобрение от надзорния съвет;
4. изготвя годишен финансов отчет, годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК и ги внася в надзорния съвет за разглеждане и одобрение;
5. внася одобрения от надзорния съвет проект на закон за годишния бюджет на НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министер­ския съвет;
6. изготвя и внася в надзорния съвет проект на правилник за устройството и дейността на НЗОК и след неговото приемане го обнародва в „Държавен вестник“;
7. предлага на надзорния съвет решение за използване на средства от резерва на НЗОК;
8. внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от надзорния съвет годишен отчет за изпълнението на бю­джета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК;
9. сключва сделки до размер, определен в правилника за устройството и дейността на НЗОК;
10. предлага на надзорния съвет сключване на сделки в размер над определения по реда на т. 9;
11. обявява и провежда конкурси за дирек­тори на РЗОК в съответствие с изискванията и правилата по чл. 15, ал. 1, т. 11, сключва, изменя и прекратява трудовите договори със заместник-директорите на НЗОК, директорите на РЗОК и с работещите в централното управление на НЗОК.“
§ 15. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като дейността им се определя от надзорния съвет“.
2. В ал. 3 думата „Функциите“ се заменя с „Броят и функциите“.
§ 16. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Директорът на РЗОК:
1. представлява НЗОК на териториално равнище;
2. организира и ръководи дейността на РЗОК в съответствие със закона, правилника за ус­тройството и дейността на НЗОК, решенията на надзорния съвет и актовете на директора на НЗОК;
3. сключва, изменя и прекратява договорите с работещите в съответната РЗОК;
4. сключва, изменя и прекратява договори­те с изпълнителите на медицинска помощ на територията, обслужвана от РЗОК, съгласно закона, НРД и правилника за устройството и дейността на НЗОК.
(2) Директорът на РЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
1. има придобито висше образование с обра­зователно-квалификационна степен „магистър“;
2. има минимум три години стаж по спе­циалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
(3) Длъжността по ал. 1 се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.“
§ 17. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думата „управи­телния“ се заменя с „надзорния“, а думите „и събранието на представителите“ се заличават.
§ 18. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. В бюджета на НЗОК задължително се предвижда резерв, включително и за непред­видени и неотложни разходи.“
§ 19. В чл. 26, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Резервът на НЗОК по чл. 25 се определя в размер на сумата от:“.
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Временно свободните средства на НЗОК се съхраняват в Българската народна банка и могат да се влагат само по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка или за придобиване на първичния пазар на държав­ни ценни книжа, емитирани от българското правителство.“
2. В ал. 3 думите „управителният съвет“ се заменят с „надзорният съвет по предложение на директора“.
§ 21. В чл. 29, ал. 1 думите „Управителният съвет“ се заменят с „Директорът“.
§ 22. В чл. 30, ал. 1 думите „управителния съвет“ се заменят с „директора на НЗОК“.
§ 23. В чл. 31 думите „медицински кабинети, лаборатории“ се заменят с „лечебни и“.
§ 24. В чл. 35 т. 2 се изменя така:
„2. да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК;“
§ 25. В чл. 37 се създава нова ал. 5:
„(5) Разликата между сумата по ал. 1, т. 1, из­речение първо и сумата по ал. 1, т. 1, изречение второ се заплаща на лекаря или на лекаря по дентална медицина от републиканския бюджет по ред, определен в наредба на министъра на финансите и министъра на здравеопазването.“
§ 26. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса, с изключение на лицата до 18-годишна възраст и лицата по чл. 40, ал. 5, от възникване на задължението им за здравно осигуряване се подават ежемесечно данни в Националната агенция за приходите по ред, определен с на­редба на министъра на финансите.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата, които по този закон имат за­дължението да внасят осигурителни вноски, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5, подават
декларации за сумите за дължимите вноски за здравно осигуряване по ред, определен с наредбата по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „от Националната агенция за приходи­те и Националната здравноосигурителна каса образец“ се заменят със „с наредбата по ал. 1 образец за съответния период“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „попълват декларация за периода на авансово плащане по утвърден от Национал­ната агенция за приходите и Националната здравноосигурителна каса образец“ се заменят с „представят декларации в Националната агенция за приходите по ред, определен с на­редбата по ал. 1“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „пребивават“ се добавя „продъл­жително или“.
§ 27. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) текстът преди буква „а“ се изменя така: „за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и се разпределя между работодателя или ведомството и осигу­рения в съотношение:
– 2000 – 2001 г. – 80:20;
– 2002 – 2004 г. – 75:25;
– 2005 г. – 70:30;
– 2006 г. – 65:35;
– 2007 г. – 65:35;
– 2008 г. – 60:40;
– 2009 г. – 60:40;
– 2010 г. и следващите години – 60:40:“;
бб) в буква „б“ след думите „за отглеждане на дете“ се добавя „по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Ко­декса за социално осигуряване се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски про­изводители и тютюнопроизводители, опреде­лени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистри­раните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;“;
в) в т. 3, буква „а“ и буква „б“ думите „нормативно признатите разходи“ се заменят с „разходите за дейността“;
г) в т. 4 след думите „за пенсионерите“ се добавя „от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд“;
д) в т. 5:
аа) думите „отглеждане на малко дете“ се заменят с „отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда“;
бб) създава се изречение второ: „За въз­награждението по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1.“
2. В ал. 3, т. 5 след думите „центрове за временно настаняване“ се добавя „центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове“.
3. В ал. 4 думите „половината от“ се за­личават.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата, които не подлежат на осигуря­ване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигу­рителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, след­ващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.“
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Размерът на дължимата здравноосигури­телна вноска се съобщава на лицата по ал. 5, т. 1 чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декла­рацията. Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
7. Създава се ал. 9:
„(9) За лицата по ал. 2 и ал. 3, т. 9 осигуря­ването се извършва за сметка на републикан­ския бюджет след представяне в Националната агенция за приходите на документи, издадени от компетентен държавен орган, с който удостове­ряват наличието на съответните обстоятелства по ал. 2 и ал. 3, т. 9.“


§ 28. В чл. 42, ал. 1 след думата „изплатени“ се добавя „или начислени, но неизплатени“.
§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. долекуване, продължително лечение и медицинска рехабилитация;“.
2. В ал. 2 след числото „11“ се добавя „и 12“.
3. В ал. 8 думата „управителния“ се заменя с „надзорния“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) Условията и редът за сключване на инди­видуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарстве­ни продукти се съгласуват от 9 представители на НЗОК и 9 представители на Българския фармацевтичен съюз, определени съответно от надзорния съвет на НЗОК и управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, в съответствие с наредбата по ал. 8.“
§ 30. Член 49 се отменя.
§ 31. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. При ползване на медицинска помощ осигурените лица са длъжни да представят валидна електронна здравноосигурителна кар­та, удостоверяваща здравноосигурителния им статус, и документ за самоличност.“
§ 32. В чл. 52 след думата „помощ“ се добавя „по цени, определени от лечебните заведения“.
§ 33. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон, НЗОК и Български­ят лекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за медицинските дейности, а НЗОК и Българският зъболекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за денталните дейности.
(2) Националните рамкови договори по ал. 1 се приемат за срок от 5 години, като при необходимост се актуализират по реда на приемането им по чл. 54.“
§ 34. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Изготвянето на НРД за медицин­ските дейности се извършва от 10 представители на НЗОК и 10 представители на Българския лекарски съюз след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за следващата година за разглеждане от Народното събрание.
(2) Изготвянето на НРД за денталните дейности се извършва от 9 представители на НЗОК и 9 представители на Българския зъболе­карски съюз след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за следващата година за разглеждане от Народното събрание.
(3) Статутът на съсловните организации по ал. 1 и 2 и редът за определяне на пред­ставителите им за участие в изработването и приемането на НРД се уреждат със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.
(4) Представители на НЗОК по ал. 1 и 2 са членове на надзорния съвет и директорът на НЗОК.
(5) Националните рамкови договори по ал. 1 и 2 се приемат с мнозинство от не по-малко от 7 представители на НЗОК и 7 представители на съсловните организации на лекарите, съответно на лекарите по дентална медицина.
(6) Националните рамкови договори се при­емат не по-рано от обнародването на бюджета на НЗОК за следващата година и не по-късно от последния работен ден на текущата година.
(7) Министърът на здравеопазването съ­гласува приетите по реда на ал. 1 – 5 НРД в 14-дневен срок от представянето им и ги обнародва в „Държавен вестник.“
(8) Когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до момента НРД.“
§ 35. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Приетите по реда на чл. 54 НРД влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.
(2) Националните рамкови договори съ­държат:
1. условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях;
2. отделните видове медицинска помощ по чл. 45 ;
3. условията и реда за оказване на помощта по т. 2;
4. критерии за качество и достъпност на помощта по т. 2;
5. документацията и документооборота;
6. задълженията на страните по информаци­онното осигуряване и обмена на информация;
7. други въпроси от значение за здравното осигуряване.
(3) Националните рамкови договори не могат да установяват изисквания за:
1. минимален брой на регистрираните здрав­ноосигурени лица от изпълнител на първична извънболнична помощ;
2. условия, възпрепятстващи свободния избор от осигурения на изпълнители на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК;
3. извършване на високоспециализирани медицински дейности извън основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, от изпълните­лите на специализирана извънболнична помощ;
4. допълнителни изисквания за аптеки, тър­говци на едро и производители на лекарства извън предвидените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. максимален брой извършвани дейности и разпределение на квоти за изпълнителите на такива дейности в специализираната извънбол­нична и в болничната помощ;
6. ограничение в обема и разпределение на извършваните дейности между лечебните заведения.“
§ 36. Създават се чл. 55а, 55б и 55в:
„Чл. 55а. (1) Прогнозните обеми, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се разработват от Агенцията за икономически ана­лизи и прогнози към министъра на финансите.
(2) При разработване на прогнозните обе­ми, цените и методиките по ал. 1 Агенцията за икономически анализи и прогнози взема становището на националните консултанти по чл. 6а от Закона за здравето и на други водещи специалисти по отделните медицински специал­ности, посочени от Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
Чл. 55б. (1) Към министъра на финансите се създава Консултативен съвет, който разглежда и дава становища относно обемите, цените и методиките, разработени по реда на чл. 55а.
(2) Консултативният съвет по ал. 1 включ­ва заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на труда и социалната политика и по един представител на НЗОК, Националната агенция за приходите, Агенцията за икономически анализи и прогнози, Българ­ския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Бъл­гарската асоциация на професионалистите по здравни грижи и един представител, определен от представителните организации за защита правата на пациентите. Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на финансите по предложение на съответните ведомства и организации.
(3) Министърът на финансите е председател на съвета по ал. 2 по право.
(4) Организацията и редът за работа на Кон­султативния съвет се определят в правилник, издаден от министъра на финансите.
Чл. 55в. (1) Обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се приемат еже­годно с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.
(2) Предложението на министъра на фи­нансите по ал. 1 се изготвя в съответствие със становището на Консултативния съвет по чл. 55б, утвърдените медицински стандарти и Правилата за добра медицинска практика.“
§ 37. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Изпълнителите на медицинска помощ могат да изписват на задължително осигурените лица за напълно или частично заплащане от НЗОК лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(2) Изпълнителите на медицинска помощ могат да изписват на задължително осигурените лица за напълно или частично заплащане от НЗОК медицинските изделия и диетичните хра­ни за специални медицински цели, определени от надзорния съвет на НЗОК.
(3) Предписването и получаването на ле­карствени продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК извън тези по ал. 1 и 2 от изпълнител на медицинска помощ се извършва след писмена обосновка на необходимостта. Заплащането на тези лекарствени продукти става с разрешение на директора на съответ­ната РЗОК.“
§ 38. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 5 се изменят така:
„(1) Договорите по чл. 20, ал. 1, т. 4 за оказване на медицинска помощ по този за­кон се сключват между директора на РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ в съот­ветствие с НРД.
(2) Договорите по ал. 1 не могат да бъдат сключени при условия, по-неизгодни от при­етите с НРД.
(3) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма със срок на действие не по- малко от една година и не по-дълъг от срока на действие на НРД.
(4) В договорите по ал. 1 се конкретизират изискванията и условията, посочени в чл. 55, ал. 2, т. 2 – 7 за прилагане на съответната територия. В договорите се определят взаимоот­ношенията между изпълнителите на медицинска помощ и между тях и други лица за изпълнение на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2.
(5) Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси са длъжни да информират изпълнителите за всички промени, произтичащи от решения на ръководните им органи или от промени в НРД, както и да дават необходимите указания за прилагането им. Условията, редът и сроковете за предоставяне на информация се уреждат в НРД и в договорите с изпълнителите.“
2. Алинеи 6, 7, 8 и 9 се отменят.
3. Създава се ал. 12:
„(12) Лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на условията по ал. 10, могат да сключват трудов договор за допълнителен труд по Кодекса на труда с ме­дицински специалисти, осъществяващи дейност в болнични структури без легла, за следните специалности:
1. вирусология;
2. клинична микробиология;
3. клинична паразитология;
4. клинична патология;
5. нуклеарна медицина.“
§ 39. Създават се чл. 59а – 59в:
„Чл. 59а. (1) В 30-дневен срок от влизането в сила на НРД лечебните заведения подават заявления в РЗОК за сключване на договор.
(2) Документите, които се представят към заявлението за сключване на договор, се оп­ределят с НРД.
(3) Националната здравноосигурителна каса, РЗОК и служителите им не могат да изискват от изпълнителите представяне на документи, както и да поставят условия, които не се съ­държат в НРД.
Чл. 59б. (1) Директорът на РЗОК в срок от 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на


условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в.
(2) В срока по ал. 1 директорът на РЗОК издава заповед, с която прави мотивиран отказ за сключване на договор в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията и критериите по ал. 1.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния ко­декс, като оспорването не спира изпълнението на заповедта.
Чл. 59в. Критерии за достъпност и качество на медицинската помощ са:
1. обезпеченост на лечебното заведение по чл. 9 от Закона за лечебните заведения с меди­цински специалисти на основен трудов договор;
2. наличие на нормативно определената и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечеб­ното заведение;
3. осигуряване от лечебното заведение по чл. 9 от Закона за лечебните заведения на не­прекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ при спешни състояния;
4. предоставяне на медицинска помощ в съ­ответствие с утвърдените медицински стандарти и Правила за добра медицинска практика.“
§ 40. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Националната здравноосигурителна каса осигурява достъп на Министерството на здравеопазването до информационната система по ал. 1.“
§ 41. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Лечебните заведения – изпъл­нители на медицинска помощ, са длъжни да обявят на общодостъпни места в сградата си информация относно:
1. здравните дейности, гарантирани от бю­джета на НЗОК;
2. стойността, която НЗОК заплаща за здравните дейности по ал. 1;
3. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето;
4. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им;
5. случаите, когато лицата заплащат медицин­ска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
6. информация за здравноосигурителните дружества, с които имат сключен договор;
7. списък на заболяванията, при които задъл­жително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл. 37, ал. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се обявява и на интернет страницата на лечебните заведения или се оповестява по друг обичаен начин.“
§ 42. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. Данните за осигурените лица се съхраняват в НЗОК 5 години след приключване на здравното им осигуряване, а за изпълнители­те – 5 години след прекратяване на последния им договор с НЗОК.“
§ 43. В чл. 68, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „здравноосигурителна книжка“ се заменят с „електронна здравноосигурителна карта“.
2. В т. 6 след думата „финансов“ се добавя „и медицински“.
§ 44. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Изпълнителният директор на На­ционалната агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на здравеопазва­нето и НЗОК информация за осигурените лица, за размера на събраните здравноосигурителни вноски и тенденциите за тяхната събираемост по ред, определен в инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и директора на НЗОК.“
§ 45. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Контролът върху дейността на директора на НЗОК и директорите на РЗОК се осъществява от надзорния съвет съгласно разпоредбите на този закон и правилника за устройството и дейността на НЗОК.“
§ 46. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Непосредственият контрол по изпъл­нение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъщест­вява чрез проверки, извършвани от длъжност­ни лица от РЗОК – финансови инспектори, лекари – контрольори, и лекари по дентална медицина – контрольори, въз основа на заповед на директора на РЗОК.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) За изпълнение на контролните си право­мощия по ал. 1 директорът на НЗОК може със заповед да разпореди извършване на проверка от РЗОК с участието на служители на НЗОК.
(4) Контролът по ал. 2 се осъществява и по изпълнението на договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(5) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 2, 3 и 4 се определят с инструкция, издадена от директора на НЗОК.“
§ 47. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „медицинска“ се добавя „и/или дентална“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По отношение регламентацията на дейностите на финансовите контрольори, констатирането на нарушения, подаването на възражения и налагането на административно наказание се прилагат аналогично процедурите по чл. 74, ал. 2, 3 и 4, по които работят лека­рите – контрольори, и лекарите по дентална медицина – контрольори.“


§ 48. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „контрольори“ се до­бавя „и лекарите по дентална медицина – кон­трольори“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При установяване на нарушение по ал. 1, т. 2 – 4 лекарят – контрольор, или лекарят по дентална медицина – контрольор, съставя акт за установяване на административно нарушение. Актът се подписва от лекаря – контрольор, или лекаря по дентална медицина – контрольор. Екземпляр от акта се предявява на провере­ното лице срещу подпис, а в 14-дневен срок от подписването му той се изпраща на директора на съответната РЗОК заедно с възраженията по ал. 4 и събраните доказателства по преписката.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Проверяваното лице има право да направи писмено възражение по акта за ус­тановяване на административно нарушение в тридневен срок от подписването му.“
§ 49. Член 75 се отменя.
§ 50. Член 76 се отменя.
§ 51. Създават се чл. 76а и 76б:
„Чл. 76а. (1) В случаите, когато изпълни­телят на медицинска и/или дентална помощ е получил суми без правно основание, които не са свързани с извършване на нарушение по този закон, и това е установено при про­верка от контролните органи по чл. 72, ал. 2, изпълнителят е длъжен да възстанови сумите.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол за неоснователно получени суми. Лицето – обект на проверката, има право да представи писмено възражение пред директора на РЗОК в 7-дневен срок от връчване на протокола.
(3) След изтичане на срока за възражение по ал. 2 директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, която се връчва на изпъл­нителя на медицинска и/или дентална помощ.
(4) Поканата за възстановяване на сумите по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 76б. (1) Когато изпълнителят на меди­цинска и/или дентална помощ е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение по този закон, директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми и налага определените в този закон наказания.
(2) В случаите по ал. 1, когато лице­то – обект на проверката, направи възражение по реда на чл. 74, ал. 4, директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, след влизане в сила на наказателното постановление за извършеното нарушение.“
§ 52. В чл. 78 т. 2 се изменя така:
„2. скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в НРД;“.
§ 53. Член 80 се отменя.
§ 54. В чл. 80г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Здравноосигурителната карта по ал. 1 е задължителна за здравноосигурените по този закон лица при пътуването и пребиваването им в държава – членка на Европейския съюз.“
§ 55. В чл. 82 ал. 1 се изменя така:
„(1) Доброволното здравно осигуряване се осъществява от акционерни дружества, ре­гистрирани по Търговския закон и получили лиценз при условията и по реда на този закон.“
§ 56. Член 100 се отменя.
§ 57. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
2. В т. 1 след думата „осигуряване“ се добавя „от НЗОК“.
3. В т. 2 след думите „за осигуряване“ се добавя „от дружествата за доброволно здравно осигуряване“, а думите „гарантирани от друже­ствата за доброволно здравно осигуряване“ се заменят със „съгласно здравноосигурителния договор“.
4. В т. 3 думите „и здравни“ се заличават.
§ 58. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“;
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
3. В ал. 3 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
4. В ал. 4 думата „дирекцията“ се заменя с „агенцията“.
5. В ал. 5 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“ и думите „и изпълнителите на меди­цинска помощ“ се заличават.
6. В ал. 6 думите „и изпълнителите на медицинска помощ“ се заличават и думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
7. В ал. 7 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
§ 59. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „за физическите лица, с имуществена санкция от 500 до 1000 лв. за едноличните търговци и с имуществена санк­ция от 2000 до 4000 лв. за юридическите лица“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „за физическите лица, а имуществената санкция е 2000 лв. за едноличните търговци и 8000 лв. за юридиче­ските лица“.
3. В ал. 3 числото „30“ се заменя с „300“, а числото „50“ се заменя с „500“.
§ 60. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Длъжностно лице на работодател или работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв. за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци и юридиче­ските лица в размер от 4000 да 8000 лв.


(2) За повторно нарушение глобата е от 4000 до 8000 лв., а имуществената санкция е от 10 000 до 15 000 лв.
(3) Самоосигуряващо се лице, което не пла­ща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв.
(4) Лице, което не изпълни задължението си за подаване на декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв.“
§ 61. Създават се чл. 105а – 105з:
„Чл. 105а. (1) Изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически­те лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 200 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 200 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(3) Изпълнител на болнична медицинска по­мощ, който наруши условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 имущест­вената санкция е в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 105б. (1) Изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който окаже медицинска помощ в нарушение на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане, се наказва с глоба в размер от 50 до 150 лв. за физическите лица и с иму­ществена санкция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 300 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(3) Изпълнител на болнична медицинска помощ, който окаже медицинска помощ в нарушение на изискванията за налично и тех­нически изправно медицинско оборудване и обзавеждане, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 имущест­вената санкция е в размер от 200 до 1000 лв.
Чл. 105в. (1) Изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който нарушава установе­ните изисквания за работа с медицинска или финансова документация, с изключение на слу­чаите на явна фактическа грешка, се наказва с глоба в размер от 50 до 150 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 300 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(3) Изпълнител на болнична медицинска по­мощ, който нарушава установените изисквания за работа с медицинска или финансова доку­ментация, с изключение на случаите на явна фактическа грешка, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.
(4) За повторно нарушение по ал. 3 имущест­вената санкция е в размер от 400 до 1000 лв.
Чл. 105г. (1) Изпълнител на медицинска помощ, който наруши изискванията за пред­писване на лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. за едноличните търговци и за юриди­ческите лица.
(2) За повторно нарушение глобата е в раз­мер от 100 до 200 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 200 лв. за едноличните търговци и за юриди­ческите лица.
Чл. 105д. Изпълнител на медицинска помощ, който наруши изискванията за предоставяне на информация по чл. 64а, се наказва с глоба в размер от 20 до 50 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 20 до 50 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
Чл. 105е. (1) Изпълнител на медицинска помощ, който възпрепятства длъжностните лица на НЗОК, РЗОК да упражнят правата си и да изпълнят задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 50 до 150 лв. за физическите лица или с имуществена санк­ция в размер от 50 до 150 лв. за едноличните търговци и за юридическите лица.
(2) За повторно нарушение глобата е в размер от 100 до 300 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв. за едноличните търговци и юриди­ческите лица.
Чл. 105ж. (1) Изпълнител на медицинска помощ, който не изпълни задълженията си за уведомяване на РЗОК за настъпили промени в обстоятелства, свързани със сключването на индивидуалния договор, се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физическите лица или с имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. за едноличните търговци и юридиче­ските лица.
(2) За повторно нарушение глобата е в размер от 100 до 200 лв. за физическите лица, а имуществената санкция е в размер от 100 до 200 лв. за едноличните търговци и юриди­ческите лица.
Чл. 105з. (1) Актовете за установяване на адми­нистративните нарушения по чл. 105а – 105ж се съставят от длъжностните лица по чл. 72, ал. 2.


(2) Наказателните постановления се издават от директора на РЗОК или от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 62. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на чл. 59, ал. 6 и 7“ се заменят с „чл. 59б, ал. 3“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 104“ се добавя „105а – 105ж“.
3. В ал. 4 навсякъде думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
§ 63. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Ли­цата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигури­телни вноски през последните 36 месеца.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
(4) Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здрав­ноосигурителни права.
(5) Алинеи 1 – 3 не се прилагат за лицата по чл. 40а.“
§ 64. В преходните и заключителните раз­поредби се правят следните изменения:
1. В § 10 думите „дружествата за доброволно здравно осигуряване по чл. 3, ал. 2“ се заменят със „здравноосигурителните дружества по чл. 3“.
2. В § 19и:
а) в ал. 3 думите „чл. 40а, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 40а, ал. 4 и 5“;
б) алинея 4 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 65. (1) В срок до два месеца от влизане­то в сила на този закон Народното събрание избира директор на НЗОК при условията и по реда на този закон и решението се обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Мандатът на заварения към влизането в сила на този закон директор на НЗОК се пре­кратява от деня на обнародването на решението по ал. 1 в „Държавен вестник“.
§ 66. (1) В срок до 20 дни от влизането в сила на този закон Министерският съвет, пред­ставителните организации за защита правата на пациентите, представителните организации на работниците и служителите и представител­ните организации на работодателите по чл. 13 определят своите представители в надзорния съвет на НЗОК и уведомяват директора на НЗОК за избраните представители.
(2) Организациите по ал. 1, които не са определили своите представители в надзорния съвет в съответствие с изискванията и по реда на този закон, придобиват право за участие в него след определянето им. Заседанията на надзорния съвет на НЗОК са легитимни и без тяхно участие при спазване изискванията за кворума, определени в чл. 16, ал. 3.
(3) В срок 14 дни от обнародване на реше­нието по § 65, ал. 1 надзорният съвет на НЗОК се конституира в съответствие с изискванията на този закон, като се свиква и провежда не­говото първо заседание.
(4) Първото заседание на надзорния съвет по ал. 3 се свиква от директора на НЗОК, който в 7-дневен срок от обнародване на решението по § 65, ал. 1 изпраща покани до избраните по реда на ал. 1 негови членове.
(5) Правомощията на членовете на досе­гашните органи за управление на НЗОК – съ­бранието на представителите, управителния съвет и контролния съвет, се прекратяват с конституирането на надзорния съвет на НЗОК по реда на ал. 3.
§ 67. (1) В срок до три месеца от влизане­то в сила на този закон директорът на НЗОК обявява и провежда конкурсите за заемане на длъжността директор на РЗОК по реда на чл. 15, ал. 1, т. 11.
(2) Заварените до влизането в сила на този закон лица на длъжността директор на РЗОК запазват правата си до провеждането на кон­курс по ал. 1 за съответната длъжност, но за не повече от три месеца от влизането в сила на този закон.
§ 68. (1) За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон, през 2010 г. се при­лага Национален рамков договор за 2010 г., сключен в срок до 23 декември 2009 г. между НЗОК, Българския лекарски съюз и Българ­ския зъболекарски съюз от не по-малко от 8 представители на НЗОК и 8 представители на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Договорът се приподписва от министъра на здравеопазването и се обнародва в „Държавен вестник“ в срок до 29 декември 2009 г.
(2) Националният рамков договор по ал. 1 съдържа:
1. условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договорите с тях;
2. отделните видове медицинска помощ по чл. 45;
3. условията и реда за оказване на помощта по т. 2;
4. обема, цените и методиката за заплащане на помощта по т. 2;
5. качеството и достъпността на договаряната медицинска помощ;
6. документацията и документооборота;
7. задълженията на страните по информаци­онното осигуряване и обмена на информация;
8. други въпроси от значение за здравното осигуряване.


(3) В случай че не бъде подписан Национален рамков договор по реда на ал. 1, през 2010 г. се прилага Националния рамков договор за 2006 г. и Решение № РД-УС-04-17 на НЗОК от 20 януари 2009 г. за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска и дентална помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО (обн., ДВ, бр. 8 от 2009 г.; изм., бр. 37 и 43 от 2009 г.), с изключение на разпоредбите относно:
1. списъците с медицински изделия и дие­тични храни за специални медицински цели и цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща; условията за предписването и полу­чаването на лекарствата, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
2. условията и реда за контрол по изпълне­нието на договорите;
3. санкции при неизпълнение на договора.
(4) Предвидените правомощия на управи­телния съвет в актовете по ал. 1 и 3 се осъ­ществяват от надзорния съвет или от директора на НЗОК в съответствие с правомощията им, определени в този закон.
§ 69. Лицата, чието задължение за осигу­ряване по реда на чл. 40, ал. 5 е възникнало преди 1 януари 2010 г., са длъжни да подадат декларацията по чл. 40, ал. 5, т. 2 в срок до 1 март 2010 г.
§ 70. (1) Образуваните до 1 януари 2010 г. производства по налагане на санкции от кон­тролните органи на НЗОК се довършват от същите органи по досегашния ред.
(2) Образуваните до 1 януари 2010 г. съдебни производства по оспорване на наложени санкции продължават и се довършват по досегашния ред.
§ 71. При неизпълнение на приходите по бюджета на НЗОК за 2009 г. намалението на положителното салдо е за сметка на операции в частта на финансирането, включително чрез изменение на средствата по сметки.
§ 72. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 86а, ал. 2 думите „чл. 7а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване“ се заменят с „чл. 86б“.
2. Създават се чл. 86б и 86в:
„Чл. 86б. (1) Представителни организации за защита правата на пациентите са организации, които отговарят на следните условия:
1. да имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти без оглед на конкретни заболявания, диагнози и страдания;
2. да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. да са национално представени, като имат създадени областни структури на територията на цялата страна.
(2) В управителните органи на сдруженията по ал. 1 не могат да участват служители в дър­жавни органи, органи на местното самоупра­вление и местната администрация, служители на НЗОК, изпълнители на медицинска помощ, членове на управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти, медицински изделия и медицинска апаратура.
(3) Министерството на здравеопазването и другите държавни органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и НЗОК оказват съдействие на сдруженията за защита правата на пациентите. Сдруженията имат право да:
1. получават информация за проекти на нормативни актове, отнасящи се до правата и интересите на пациентите;
2. информират компетентните органи за случаи, в които са нарушени правата на паци­ентите, изискват информация за извършените проверки, резултатите от тях и предприетите мерки.
(4) Организациите по ал. 1 могат да участ­ват чрез свои представители в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на здравеопазването и НЗОК.
Чл. 86в. (1) Организациите за защита правата на пациентите се признават за представителни по смисъла на чл. 86б, ал. 1 по тяхно искане от министъра на здравеопазването.
(2) Признаването на организациите за за­щита правата на пациентите за представителни по ал. 1 се осъществява по ред и критерии, определени в наредба на министъра на здра­веопазването.
(3) Отказът на министъра на здравеопазва­нето да признае за представителна организация за защита правата на пациентите може да бъде обжалван по реда на Административнопроце­суалния кодекс.
(4) На всеки три години след признаването им по реда на ал. 1 организациите за защита правата на пациентите установяват предста­вителността си по ред, определен в наредбата по ал. 2.
(5) Министърът на здравеопазването може да извършва проверки за съответствие с изис­кванията на чл. 86б, ал. 1 на всяка от предста­вителните организации за защита правата на пациентите, като в зависимост от резултатите със заповед потвърждава или отнема нейната представителност. Проверките се извършват по ред, определен в наредбата по ал. 2.
(6) Заповедта на министъра на здравеопаз­ването за отнемане на представителността на организация за защита на правата на пациентите може да бъде обжалвана по реда на ал. 3.“
3. В чл. 116а:


а) в ал. 1 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“;
б) в ал. 2 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителната агенция „Медицински одит“ се ръководи и представлява от дирек­тор. При осъществяване на своите функции директорът на агенцията се подпомага от за­местник-директор.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „инспекторат“ се заменя с „одит“.
4. В чл. 116б:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в текста преди т. 1 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“;
б) в т. 3 думата „медицинските“ се заменя с „утвърдените медицински“;
в) създава се нова т. 4:
„4. осъществява контрол върху качеството на медицинското обслужване в съответствие с утвърдените медицински стандарти;“;
г) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. осъществява контрол по реда на глава четвърта от Закона за здравното осигуряване;“;
д) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея след думата „обслужване“ текстът докрая се заличава;
е) досегашната т. 6 става т. 7;
ж) досегашната т. 7 става т. 8;
з) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея дума­та „медицинските“ се заменя с „утвърдените медицински“;
и) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея ду­мата „медицинските“ се заменя с „утвърдените медицински“;
й) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея цифрата „7“ се заменя с „8“;
к) досегашната т. 11 става т. 12;
л) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея цифрата „5“ се заменя с „6“;
м) досегашната т. 13 става т. 14;
н) досегашната т. 14 става т. 15;
о) създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителна агенция „Медицински одит“ незабавно уведомява работодателя, орга­ните по безопасност на труда, държавния здравен контрол, държавния ветеринарномедицински контрол и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случите, когато установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите.“
5. Член 116в се изменя така:
„Чл. 116в. (1) Изпълнителна агенция „Меди­цински одит“ извършва планови и извънредни проверки на лечебните заведения.
(2) Изпълнителна агенция „Медицински одит“ има право да проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нару­шение на този закон и на Закона за лечебните заведения.
(3) Условията и редът за провеждане на проверките по ал. 1 се определят с наредба на министъра на здравеопазването.“
6. В чл. 116е:
а) в т. 1 думата „инспекторат“ се заменя с „одит“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „20“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. допълнително материално стимулира­не на служителите от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ – в размер до 25 на сто от събраните средства по чл. 116д, ал. 3, т. 1 при условия и по ред, определени в правилника по чл. 116а, ал. 4.“
7. Член 221 се изменя така:
„Чл. 221. (1) Лечебно заведение, което на­руши права на пациент, регламентирани с този закон и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение – едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществе­ната санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.“
8. В останалите текстове на закона думите „Медицински инспекторат“ се заменят с „Ме­дицински одит“.
§ 73. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88, 113 и 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г. – Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 36, 41 и 99 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 115а:
„Чл. 115а. (1) Лечебно заведение, което извършва дейност по извънболнична медицин­ска помощ в нарушение на разпоредбите на утвърдените медицински стандарти, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение – едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 300 до 1000 лв.“
2. Създава се чл. 116а:
„Чл. 116а. Лечебно заведение, което извърш­ва дейност по болнична медицинска помощ в нарушение на утвърдените медицински стан­дарти, се наказва с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.“
3. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Нарушенията по чл. 115, 115а, 116 и 116а се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от директора на регионалния център по здравеопазване, или от длъжностни лица, определени от изпълни­телния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“. (2) Наказателните постановления за наруше­нията по чл. 115 и 115а се издават от директора на регионалния център по здравеопазване или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.
(3) Наказателните постановления за нару­шенията по чл. 116 и 116а се издават от изпъл­нителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
§ 74. В Закона за предотвратяване и раз­криване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм., бр. 10 и 26 от 2009 г.) в чл. 3 т. 19 се изменя така:
„19. членовете на надзорния съвет, дирек­торът на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравнооси­гурителни каси;“.
§ 75. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална меди­цина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102 от 2008 г.) в чл. 24 т. 10 се отменя.
§ 76. (1) Министерският съвет приема в срок до 31 януари 2010 г. устройствения правилник по чл. 116а, ал. 4 от Закона за здравето.
(2) Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите раз­работва в срок до 1 ноември 2010 г. обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2.
§ 77. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграфи 4, 5, 10 (относно чл. 15, ал. 1, т. 2), 26, 27 (т. 1, буква „б“, т. 2, 4, 5 и 6), 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 (т. 2), 69, 72 (т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8), 73 и 75, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.;
2. параграфи 25 и 27, т. 1, буква „а“, които влизат в сила от 2 януари 2010 г.;
3. параграф 63, който влиза в сила от 1 фев­руари 2010 г.;
4. параграф 36 (относно чл. 55в), който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
5. параграфи 31 и 43 (т. 1), които влизат в сила от 1 януари 2012 г.;
6. параграф 27, т. 3, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.;
7. параграф 29, т. 1, буква „б“, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събра­ние на 17 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева


 


 

 

 

Седми Научен конгрес на ФДМ-Пловдив съвместно с РК на БЗС - Пловдив - "Наука и практика-ръка за ръка" - 19-20 април 2024г., ФДМ-Пловдив