header
НОВИНИ
8 октомври 2021 г. 09:15:42

Уважаеми колеги, моля да се запознаете с обнародвана в ДВ, бр. 82 от 01.10.2021г. Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри: rkplovdiv-bzs.com/site_files/UserFiles/file/82_21.pdf Информацията, която ни касае започва от стр. 39.