header
ПРОГРАМА СЕДМИ НАУЧЕН КОНГРЕС НАУКА И ПРАКТИКА – РЪКА ЗА РЪКА

ПРОГРАМА

СЕДМИ НАУЧЕН КОНГРЕС

Наука и практика – ръка за ръка”

Факултет по дентална медицина – Пловдив

съвместно с Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Пловдив

19 – 20 април 2024 г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

 

19.04.2024 г., Петък

08:30-09:30 Регистрация

09:30-09:45 Откриване

09:45-10:15 Юбилейна историческа презентация „50 години от създаването на катедра „Детска дентална медицина“

Проф. д-р Ани Белчева, дм

10:15-10:45 Юбилейна историческа презентация „50 години от обособяването на „Терапевтична стоматология“ като самостоятелна катедра“

Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн

10:45-11:30 Поздравления към двете катедри

11:30-13:00 Добавената стойност на калциевите силикати във виталната пулпна терапия.

Лектор: Проф. д-р Имад Абу, дм (Марсилия, Франция)

Модератор: Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн

13:00-13:30 Постерна сесия.

13:30-14:00 Обедна почивка с кетъринг.

ПАНЕЛ ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

14:00-14:15 Търговска презентация „Антибиотик Разград“.

14:15-15:00 Индиректна 3D навигация в цялостната имплантологично-протетична рехабилитация.

Лектор: Проф. д-р Методи Абаджиев, дмн (МУ – Варна)

Модератор: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм

15:00-15:45 Неснемаемо протезиране – от аналогови до дигитални решения. Лектор: Проф. д-р Тодор Узунов, дм (МУ – София )

Модератор: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм

15:45-16:15 Търговска лекция „Сандоз България“.

16:15-17:00 Диагностичен калейдоскоп при пациенти с бруксизъм и краниомандибуларни дисфункции.

Лектор: Проф. д-р Мариана Димова, дмн (МУ – София)

Модератор: Доц. д-р Илиан Христов, дм

17:00-17:45 Протетично лечение с 3D принтирани композитни конструкции – технологични, лабораторни и клинични предизвикателства.

Лектор: Доц. д-р Стоян Кацаров, дм (МУ – Варна)

Модератор: Доц. д-р Илиан Христов, дм

18:00 Коктейл (Фоайе на ФДМ)

20.04.2024 г., Събота

9:00-10:30

Бондинг без компромиси.

Лектор: Проф. д-р Барт Ван Меербек, дм (Льовен, Белгия)

Модератор: Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн

10:30-10:45

Търговска презентация

10:45-12:15

Контрол на биофилма – Митове и наука относно крайъгълния камък в профилактиката.

Проф. д-р Сотос Калфас, дм (Солун, Гърция)

Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм

Доц. Веселина Кондева, дм

 

12:15-12:30

Търговска презентация

12:30-13:00

Обедна почивка с кетъринг

13:00-14.30

Дентален страх, избягване и управление на поведението на деца и юноши.

Лектор: Проф. д-р Константинос Арапостатис, дм (Солун, Гърция)

Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм

Доц. Веселина Кондева, дм

14:30-16:00

Минимално инвазивни методи за лечение на кариес в Детската дентална медицина.

Лектор: Проф. д-р Аслъ Топалоглу, дм (Истанбул, Турция)

Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм

Доц. Веселина Кондева, дм

16:00-16:45

Клиничното предизвикателство Моларно-инцизивна хипоминерализация.

Лектор: Проф. д-р Наталия Гатева, дм (МУ – София)

Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм

Доц. Веселина Кондева, дм

16:45-17:30

Направляваната хирургия, крачка напред в денталната имплантология.

Лектор: Д-р Адриан Мога, дм (Трансилвания, Румъния)

Модератор: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм

17:30

Закриване на VIIми Научeн конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“

 

Организаторите си запазват правото на промени в програмата!

 

МЕРОПРИЯТИЕТО Е АКРЕДИТИРАНО ПО ПМОЛДМ НА БЗС С 16 КРЕДИТА!

 

Информация за участие в Конгреса: Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641; еmail: ssbplovdiv@abv.bg

 

 

За членове на РК на БЗС – Пловдив с първо членство в РК-Пловдив / – без такса правоучастие.

За студенти– без такса правоучастие.

За ЛДМ с второ, трето или друго членство в РК – Пловдив – 50 лв.;

Такса участие за членове на други районни колегии- 100 лв., които се превеждат по следната банкова сметка:

Банка ДСК, клон гр. Пловдив

BIC: STSABGSF

IBAN: BG61STSA93000002615567

Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив,

както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта.

Моля да имате предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез една дебитна или кредитна карта, е необходимо да го направите последователно за всеки поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл.

 

ВАЖНО: Записването за всички участници / с такса или без такса /, става ЕДИНСТВЕНО чрез сайта на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com чрез бутона, който Ви е необходим. Всички бутони / в различни цветове /, се намират под текста: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИ НАУЧЕН КОНГРЕС "НАУКА И ПРАКТИКА - РЪКА ЗА РЪКА" – 19-20.04.2024Г.

Моля да имате предвид, че конгресът ще бъде изцяло присъствен, без онлайн излъчване, с богата търговска изложба в петък и събота, със заявили участие повече от 17 утвърдени в денталния бранш фирми. Максималният обем от кредити за мероприятието ще се предоставя по време на регистрацията срещу чекиране с членската карта.

В петъчния ден, от 18.00 часа, Ви каним на традиционния коктейл, който ще се състои на 2-ия етаж, във фоайето пред катедра „Ортодонтия“ и прилежащата тераса до него.

Ще се радваме да се видим на живо!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROGRAM

VII SCIENTIFIC CONGRESS

Research&Practice – Hand in hand

Faculty of Dental Medicine – Plovdiv

jointly with Regional College of Bulgarian Dental Association – Plovdiv

April 19 – 21, 2024, Plovdiv, Bulgaria

 

Friday, April 19, 2024

08:30-9:30 Registration

09:30-9:45 Opening Ceremony

09:45-10:15 Anniversary historical presentation "50 years since the establishment of the Department of Pediatric Dentistry" – Prof. d-r Ani Belcheva, PhD

10:15-10:45 Anniversary historical presentation "50 years since the establishment of "Therapeutic Dentistry" as an independent department"– Prof. d-r Neshka Manchorova, DSc

10:45-11:30 Congratulations on the 50th anniversary

11:30-13:00 The Added Value of Calcium Silicates in Vital Pulp Therapy.

Lecturer: Prof. Imad About, PhD (Marseille, France).

Moderator: Prof. Neshka Manchorova, DSc

13:00-13:30 Poster session

13:30-14:00 Lunch break

PANEL PROSTHETIC DENTISTRY

14:00-14:15 Commercial presentation

14:15-15:00 Indirect 3D navigation in full implantology-prosthetic rehabilitation.

Lecturer: Prof. Metodi Abadzhiev, DSc (MU – Varna)

Moderator: Prof. Angelina Vlahova, PhD

15:00-15:45 Fixed prosthetics – from analog to digital solutions.

Lecturer: Prof. Todor Uzunov, PhD (MU – Sofia)

Moderator: Prof. Angelina Vlahova, PhD

15:45-16:15 Commercial presentation

16:15-17:00 Diagnostic kaleidoscope in patients with bruxism and craniomandibular disorders.

Lecturer: Prof. Mariana Dimova, DSc (MU – Sofia)

Moderator: Assoc. prof. Ilian Hristov, PhD

17:00-17:45 Prosthetic treatment with 3D printed restorations-technical, laboratory and clinical challenges.

Lecturer: Assoc. Prof. Stoyan Katsarov, PhD (MU – Varna)

Moderator: Assoc. prof. Ilian Hristov, PhD

18:00 Cocktail (Auditorium foyer in the Faculty of Dental Medicine)

 

Saturday, April 20, 2024

 

9:00-10:30

Bonding Without Compromise.

Lecturer: Prof. Bart Van Meerbeek, PhD (Leuven, Belgium)

Moderator: Prof. Neshka Manchorova, DSc

10:30-10:45

Commercial presentation

10:45-12:15

Biofilm control – Myths and science about the cornerstone of preventive dentistry.

Lecturer: Prof. Sotos Kalfas, PhD (Thessaloniki, Greece)

Moderator: Prof. Ani Belcheva, PhD

Assoc. prof. Veselina Kondeva, PhD

12:15-12:30

Commercial presentation

12:30-13:00

Lunch Break

13:00-14:30

Dental fear, avoidance and behavioral management of children and adolescents.

Lecturer: Prof. Konstantinos Arapostathis, DDS, MSc, PhD (Thessaloniki, Greece)

Moderator: Prof. Ani Belcheva, PhD

Assoc. prof. Veselina Kondeva, PhD

14:30-16:00

Minimal intervention approaches to caries lesions in Pediatric dentistry. Lecturer: Prof. Asli Topaloglu, PhD (Istanbul, Turkey)

Moderator: Prof. Ani Belcheva, PhD

Assoc. prof. Veselina Kondeva, PhD

 

16:00-16:45

The clinical challenge of Molar Incisal Hypomineralization.

Lecturer: Prof. Nataliya Gateva, PhD (MU – Sofia)

Moderator: Prof. Ani Belcheva, PhD

Assoc. prof. Veselina Kondeva, PhD

 

16:45-17:30

Guided Surgery, a step ahead in dental implantology?"

Lecturer: Dr. Adrian Teodor Moga-Rogoz, PhD (Transylvania, Romania)

Moderator: Prof. Angelina Vlahova, PhD

17:30

Closing of the VIIth Scientific Congress “Research&Practice – Hand in hand”

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
СЕДМИ НАУЧЕН КОНГРЕС
„Наука и практика – ръка за ръка”
Факултет по дентална медицина – Пловдив
съвместно с Районна колегия на Български зъболекарски съюз – Пловдив
19 – 20 април 2024 г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

19.04.2024 г., Петък
08:30-09:30 Регистрация
09:30-09:45 Откриване
09:45-10:15 Юбилейна историческа презентация „50 години от създаването на катедра „Детска дентална медицина“
Проф. д-р Ани Белчева, дм
10:15-10:45 Юбилейна историческа презентация „50 години от обособяването на „Терапевтична стоматология“ като самостоятелна катедра“
Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн
10:45-11:30 Поздравления към двете катедри
11:30-13:00 Добавената стойност на калциевите силикати във виталната пулпна терапия.
Лектор: Проф. д-р Имад Абу, дм (Марсилия, Франция)
Модератор: Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн
13:00-13:30 Постерна сесия.
13:30-14:00 Обедна почивка с кетъринг.
ПАНЕЛ ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
14:00-14:15 Търговска презентация „Антибиотик Разград“ на тема: „Антибиотична терапия в денталната практика".
Лектор: Д-р Надя Бибова, дм.
14:15-15:00 Индиректна 3D навигация в цялостната имплантологично-протетична рехабилитация.
Лектор: Проф. д-р Методи Абаджиев, дмн (МУ – Варна)
Модератор: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм
15:00-15:45 Неснемаемо протезиране – от аналогови до дигитални решения. Лектор: Проф. д-р Тодор Узунов, дм (МУ – София )
Модератор: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм
15:45-16:15 Търговска лекция „Сандоз България“ на тема: "Възможности за повлияване на болката и възпалението в денталната практика". Лектор: Доц. д-р Елка Радева, дм.
16:15-17:00 Диагностичен калейдоскоп при пациенти с бруксизъм и краниомандибуларни дисфункции.
Лектор: Проф. д-р Мариана Димова, дмн (МУ – София)
Модератор: Доц. д-р Илиан Христов, дм
17:00-17:45 Протетично лечение с 3D принтирани композитни конструкции – технологични, лабораторни и клинични предизвикателства.
Лектор: Доц. д-р Стоян Кацаров, дм (МУ – Варна)
Модератор: Доц. д-р Илиан Христов, дм
18:00 Коктейл (Фоайе на ФДМ)
20.04.2024 г., Събота
9:00-10:30 Бондинг без компромиси.
Лектор: Проф. д-р Барт Ван Меербек, дм (Льовен, Белгия)
Модератор: Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн
10:30-10:45 Търговска презентация „Elmex“ на тема: „Нов протокол за превенция и лечение на свръхчувствителност на дентина".
Лектор: Д-р Надя Бибова, дм.
10:45-12:15 Контрол на биофилма – Митове и наука относно крайъгълния камък в профилактиката.
Проф. д-р Сотос Калфас, дм (Солун, Гърция)
Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм
Доц. Веселина Кондева, дм
12:15-12:30 Търговска презентация
12:30-13:00 Обедна почивка с кетъринг
13:00-14.30 Дентален страх, избягване и управление на поведението на деца и юноши.
Лектор: Проф. д-р Константинос Арапостатис, дм (Солун, Гърция)
Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм
Доц. Веселина Кондева, дм
14:30-16:00 Минимално инвазивни методи за лечение на кариес в Детската дентална медицина.
Лектор: Проф. д-р Аслъ Топалоглу, дм (Истанбул, Турция)
Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм
Доц. Веселина Кондева, дм
16:00-16:45 Клиничното предизвикателство Моларно-инцизивна хипоминерализация.
Лектор: Проф. д-р Наталия Гатева, дм (МУ – София)
Модератор: Проф. д-р Ани Белчева, дм
Доц. Веселина Кондева, дм
16:45-17:30 Направляваната хирургия, крачка напред в денталната имплантология.
Лектор: Д-р Адриан Мога, дм (Трансилвания, Румъния)
Модератор: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм
17:30 Закриване на VIIми Научeн конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“

Организаторите си запазват правото на промени в програмата!

МЕРОПРИЯТИЕТО Е АКРЕДИТИРАНО ПО ПМОЛДМ НА БЗС С 16 КРЕДИТА!

Информация за участие в Конгреса: Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641; еmail: ssbplovdiv@abv.bg

За членове на РК на БЗС – Пловдив с първо членство в РК-Пловдив / – без такса правоучастие.
За студенти– без такса правоучастие.
За ЛДМ с второ, трето или друго членство в РК – Пловдив – 50 лв.;
Такса участие за членове на други районни колегии- 100 лв., които се превеждат по следната банкова сметка:
Банка ДСК, клон гр. Пловдив
BIC: STSABGSF
IBAN: BG61STSA93000002615567
Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив,
както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта.
Моля да имате предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез една дебитна или кредитна карта, е необходимо да го направите последователно за всеки поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл.

ВАЖНО: Записването за всички участници / с такса или без такса /, става ЕДИНСТВЕНО чрез сайта на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com чрез бутона, който Ви е необходим. Всички бутони / в различни цветове /, се намират под текста: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИ НАУЧЕН КОНГРЕС "НАУКА И ПРАКТИКА - РЪКА ЗА РЪКА" – 19-20.04.2024Г.
Моля да имате предвид, че конгресът ще бъде изцяло присъствен, без онлайн излъчване, с богата търговска изложба в петък и събота, със заявили участие повече от 20 утвърдени в денталния бранш фирми. Максималният обем от кредити за мероприятието ще се предоставя по време на регистрацията срещу чекиране с членската карта.
В петъчния ден, от 18.00 часа, Ви каним на традиционния коктейл, който ще се състои на 2-ия етаж, във фоайето пред катедра „Ортодонтия“ и прилежащата тераса до него.
Ще се радваме да се видим на живо!