header
НОВИНИ
2 януари 2019 г. 12:05:11

Уважаеми колеги, на 20.12.2018г. е проведена съвместна среща между председателя на Комисията по дентална практика и професионална защита / КДППЗ / на БЗС, ръководството на БЗС и представители на Министерството на здравеопазването, на която са били уточнени условията и действията от страна на лекарите по дентална медицина по приложението на Наредбата, а именно: 1. Всички, които работят с амалгама, свалят амалгамени обтурации и екстрахират зъби с амалгама, са длъжни да изпълнят разпорежданията на Наредба № 1. 2. Колегите, в чиито практики не се работи с амалгама, не се свалят амалгамени обтурации и не се екстрахират зъби с амалгамени обтурации, попълват нарочна Декларация с всички атрибути заложени в нея. 3. Попълнената Декларация се връчва на служителите от РЗИ, извършващи контрол по спазване на всички нормативни актове, при проверка в съответната практика. 4. При промяна на тези обстоятелства лекарят по дентална медицина е длъжен да информира органите на РЗИ в 14-дневен срок. 5. Лечебните заведения, които работят с дентална амалгама, с наличието на повече от 1 дентален юнит, могат да определят с вътрешна заповед мястото, оборудвано с амалгам сепаратор, в което ще се извършват манипулациите свързани с амалгамата като материал. В категория "Нормативна уредба", подкатегория "Закони на Република България, касаещи денталната практика" / НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ / можете да свалите образец на Декларация, съгласувана с Министерството на здравеопазването, за тези, които не използват амалгамата, не свалят амалгамена обтурация и не екстрахират зъби с наличието на амалгама. Файлът се нарича Deklaraciq_amalgama.

На 27 и 28.09.2019г. в Тракийска резиденция "Старосел" ще се проведе традиционният есенен семинар на РК на БЗС - Пловдив!