Уважаеми колега,

УС на РК на БЗС – Пловдив Ви поздравява с успешното завършване! Напускайки студентската скамейка, Вие се включвате в редиците на практикуващите дентални лекари и поемате по дългия път на професионално утвърждаване. Преди това Ви предстои регистрация на практика, избор на начин, по който ще решите да практикувате, евентуална регистрация на кабинет. Разнообразието на различни условности и големите отговорности, които изисква упражняването на денталната професия са провокирали законодателя да постави редица императивни изисквания, които трябва да са налице, за да стартирате успешно.

Нашето желание е, с материалите, които сме подготвили специално за Вас, да Ви преведем през сложния лабиринт на регистрация като сме описали накратко стъпките, които трябва да извървите, за да спазите изискванията на нормативните уредби.

1. Нормативна уредба

A / Нормативна уредба на Република България, касаеща денталната практика:

Б / Нормативна уредба на Български Зъболекарски Съюз и РК на БЗС – Пловдив

2. Информация от регистъра на Български Зъболекарски Съюз за брой практики на територията на РБ.

No Район Брой жители Брой дентални медици Брой дентални медици на 10 000 човека Брой население на 1 дентален медик
1Благоевград325 87029791097
2Бургас421 25238391100
3Варна465 10048610957
4Велико Търново271 40020981299
5Враца193 55513271466
6Видин105 83710910971
7Габрово127 750125101022
8Добрич197 42413271496
9Кърджали153 57113491146
10Кюстендил143 08115811906
11Ловеч147 95711981243
12Монтана153 06610371486
13Пазарджик287 91026391095
14Перник134 69413710983
15Плевен286 49618461557
16Пловдив696 300122618568
17Разград130 2387151834
18Русе246 67019881246
19Силистра125 8277461700
20Сливен201 97215381320
21Смолян122 60212510981
22София1 259 446240019525
23София област250 46415061670
24Стара Загора347 412344101010
25Търговище127 8326851880
26Хасково253 12723991059
27Шумен192 20311661657
28Ямбол135 81210581293

3. Създаване на амбулатория за дентална практика.

Всеки дентален лекар, който желае да извършва първична или специализирана дентална помощ, може да създаде амбулатория тип „индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина” или амбулатория тип „индивидуална практика за първична специализирана помощ по дентална медицина”.

Амбулаториите се разделят в зависимост от броя на упражняващите лица в практиката на:
Амбулатория за индивидуална практика / самостоятелно / и Амбулатории за групова практика / две или повече лица /.

Амбулаторията за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина се създава чрез регистрационен административен режим, което се извършва в съответната РЗИ / за гр. Пловдив ул.”Перущица” № 1 /, на чиято територия се намира лечебното заведение след подаване на заявление и документи по чл. 40, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 40. (1) Регистрацията се извършва в съответния регионален център по здравеопазване, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление, към което се прилагат:

 • от 20.07.2007 г. актуално удостоверение за търговска регистрация. (а за дружествата, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава)
  Допълнение...

  Форма, под която може да се упражнява дейността
  За да е законно упражняването на дейността Ви, трябва да изберете форма, под която да го правите. Най-разпространените възможности са:

  • Регистрация като самоосигуряващо се лице. Прави се в регистър Булстат към Агенция по вписванията, където се подава заявление по образец, придружено от съответни документи – гр. Пловдив, ул.”Стефан Веркович” № 3, в Капана.
  • Регистрация като едноличен търговец. Прави се в Търговския регистър към Агенция по вписванията след подаване на заявление по образец, придружено от съответни документи.
  • Регистрация на търговско дружество (Е/ООД и т.н.) Отново се прави в Търговския регистър към Агенция по вписванията след подаване на заявление по образец, придружено от съответни документи.

  NB!Тъй като регистрациите изискват по-задълбочени познания, е препоръчително да се обърнете към квалифицирано лице (адвокат, счетоводител), което може да Ви окаже съдействие при попълване и окомплектоване на документите.

  NB!Ако сте избрали да упражнявате дейността си като самоосигуряващо се лице, документите от т. 1 до т. 4 не са необходими.

 • учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение; ( ако сте регистрирани по …..)
 • имената на лицата съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика; ( ако сте регистрирани по …..)
 • дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
 • удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението;
  Допълнение...

  Регистрация в съсловната организация на лекарите по дентална медицина (РК на БЗС – Пловдив, ул.”Велико Търново” № 9).

  • За да упражнявате законно дейността си по закона за ЗСОЛЛДМ е задължително да сте член на съсловната организация на лекарите по дентална медицина – Български Зъболекарски Съюз.
  • За да станете член, е необходимо да подадете заявление в районната колегия, на територията, на която се намира лечебното заведение и да приложите съответните документи, изброени в чл. 32 ал. 3 от ЗСОЛЛДМ. Заявлението по образец получавате в офиса на Районната колегия.

  NB!Членството в БЗС не е еднократен акт. След приемането си имате редица права и задължения, произтичащи от ЗСОЛЛДМ, Устава на БЗС и Кодекса по професионална етика на БЗС, които трябва да спазвате. Неспазването им може да доведе до изключването Ви от съсловната организация, което пък автоматично води до това, че нямате право да упражнявате дейността си.

 • свидетелството за съдимост на лицата, представляващи лечебното заведение;
 • разрешението за ползване на помещенията за лечебно заведение;
  Допълнение...

  При учредяване на амбулаторията, денталния лекар следва да представи разрешително за ползване на помещението относно хигиенната годност от съответния компетентен орган описано в чл. 38, ал. 3 от ЗУТ.

  Има две възможности:
  • Помещението, което се ползва да е с установен статут за извършване на дентална дейност.
  • Помещението преди това да е било с друг предмет на дейност, от което следва да се смени предназначението му и да се издаде разрешение за ползване.

  Това изискване е както за откриване на собствен кабинет, така и при наемане на кабинет под наем.

  NB!Ако наемете кабинет под наем, е необходимо да поискате това разрешително за ползване. В противен случай, ще Ви се наложи Вие да променяте статута.

  NB!При наемане на кабинет под наем, Ви е необходимо и нотариално заверен договор за наем, който представяте със заявлението.

 • хигиенното заключение за обекта от органите на РЗИ
  Допълнение...

  Всеки дентален лекар получава хигиенно заключение за кабинета, в който ще работи след подаване на заявление в отдел „Епидемиология” към РЗИ.

  За да откриете втора практика в друг район, се повтаря същата процедура в съответната териториална РЗИ.

 • разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

4. Обявяване на началото на дейността в НАП

След като сте избрали формата, под която ще упражнявате дейността си и сте регистрирали практиката си в РЗИ, трябва да обявите началото на дейността си в НАП.

Дейността на денталния лекар включва, освен всичко останало и получаване на приходи. Това предполага:

 • Да уведомите НАП.
 • Да си организирате счетоводство.

NB!Важно е да се знае, че ако получавате плащания в брой, е задължително да издавате касови бележки , т.е. трябва да се снабдите с касов апарат.

NB!С оглед изрядност при водене на счетоводство и избягване на проблеми в тази връзка, е препоръчително да ангажирате счетоводител.

5. Договор с РЗОК

Дентален лекар, открил АИПППДМ може да сключи договор с РЗОК.

Необходимите документи можете да откриете на сайта на РЗОК или на РК на БЗС – Пловдив.

NB!Ако работите по трудов договор към вече съществуваща АИПППДМ или АГПППДМ, не може да имате личен договор към РЗОК, а работите към този на работодателя.

7. Материали от съсловния ни живот

Членовете на УС на БЗС – Пловдив Ви пожелават успех в професионалното поприще. Очакваме да се включите в нашия съсловен живот!

Съдържанието съставиха:

Д-р Елена Костова
Доц. д-р Мария Стойкова
Д-р Камен Германов
Адв. Станислав Станев

Изработиха:

Теодора Германова - дизайнер
Руслан Германов - софтуерен инженер

Изработили