header
ЗА НАС

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на лекари и стоматолози/ на 19.12.1998г. бе свикано първото общо събрание на стоматолозите от от регион - Пловдив. На това събрание беше избран Управителен съвет / УС /, Контролна комисия / КК /, Комисия по професионална етика / КПЕ / и делегати за УЧредителния конгрес на ССБ / Съюза на стоматолозите в България /, който се състоя на 21.01.1999г. в София. ССБ е първоприемник на съществуващият дотогава БСС / Български стоматологичен съюз /.

Във всички региони в България бяха създадени Регионални колегии / РК /, които обхващат стоматолозите от тях.

Районна колегия - Пловдив е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Пловдивски Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.

РК - Пловдив е втората по големина колегия в България. Седалището на колегията е на ул."Велико Търново" № 9, ет.2, гр.Пловдив.

Съгласно Устава ежегодно се провеждат годишни събрания, на които се разискват проблемите на стоматолозите и състоянието на здравното осигуряване със стоматологична помощ на населението.

ССБ / ново име БЗС / - Пловдив е в непрекъсната връзка с РЗОК - Пловдив за осигуряване ефективно стоматологично обслужване на здравноосигурените лица.

ССБ / БЗС / - Пловдив работи с всички институции на общинско и областно ниво по въпроси на оралното здраве на населението.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК НА БЗС - ПЛОВДИВ - 14.03.2020Г., АУЛА МАГНА ПРИ ФДМ - ПЛОВДИВ